Gebruik hierdie vorm om maandelikse bydraes per debietorder te betaal.

INTERNET BETALINGS

Bankbesonderhede:

ABSA tjekrekening 3260 140 689,

TheMall@Reds-tak (632 005)

Verwysiging: Naam & Van